Assegurança de cancel·lació anticipada

Les condicions de l'assegurança cancel·lació anticipada tindran validesa des de la seva contractació fins al moment del Briefing o xerrada explicativa de cada ruta.

La data màxima de contractació: data de formalització de la reserva de la ruta, sempre que aquesta es realitzi amb almenys 30 dies d' antelació de l' inici de la ruta.  No es pot realitzar posteriorment.

Preu de l'assegurança: 50 €/persona.

Cobertures: Reemborsament del 100 % de l'import pagat de la reserva d'Alta Ruta (a excepció de l'import de l'assegurança per cancel·lació anticipada) fins a l'anomenat "hora el Briefing o xerrada explicativa", sempre que, el motiu de cancel·lació es trobi entre els recollits en el present document i estigui degudament justificada amb el document que se sol·liciti. Queden excloses la resta de causes que no estiguin incloses en aquest document. Si has fet efectiu el bo digital de Ternua de 60 € a la seva botiga online tindràs una penalització de 60€ que se sumaran a l'import de l'assegurança contractada.

La devolució es realitzarà en els 7 dies posteriors a la presentació de la documentació demanada.


MOTIUS DE CANCEL·LACIÓ ANTICIPADA

1. Malaltia o lesió del contractant que li impossibiliti realitzar la travessia. Haurà de presentar document oficial d' un professional mèdic col·legiat.

2. Malaltia o mort de familiars fins a 2n grau de consanguinitat. Haurà de presentar document oficial d' un professional mèdic col·legiat o certificat de defunció, així com el llibre de família.

3. Modificació de dates de vacances que li impedeixin realitzar la travessia. Haurà de presentar: contracte de treball i document-justificant per part de l' empresa indicant que ha de treballar en aquestes dates i s' han modificat les seves vacances.

4. Accident o avaria mecànica del vehicle el mateix dia d'arribada a Bujaruelo (o al refugi de partida de la teva ruta) i que impedeixi, per tant, desplaçar-se. Haurà de presentar resguard de la grua i/o justificació per part de la mútua asseguradora del sinistre que acrediti l'accident o l'avaria.