Característiques de la pòlissa d' accidents

· Es tracta d'una pòlissa innominada.
· Àmbit de cobertura: Unió Europea, Andorra i Suïssa, amb possibilitat d'ampliació a mundial prèvia consulta.
· Cobertura 24 hores.
· Inclosa la cobertura "in itinere" fins al lloc d'inici de l'activitat específica.

Queden inclosos:

- Les despeses de trasllat del ferit, en ambulància o equip d' emergències, o altres, fins al Centre Hospitalari o d' Urgències més proper.
- Les despeses del ferit per la utilització del mitjà de transport més idoni per seguir el tractament més adequat, a criteri del metge o equip que l'atengui, fins al Centre Hospitalari prescrit, el seu domicili habitual a Espanya o lloc d'inici del viatge i/o activitats.
- Sempre dins de l' àmbit territorial de cobertura i fins a la suma assegurada, es podrà fins i tot utilitzar un avió sanitari especialment condicionat per a aquest fi.
- En cas de defunció de l' Assegurat, la Companyia Asseguradora es farà càrrec de l' organització i trasllat del cos fins al lloc d' inhumació a Espanya. Es farà càrrec de les despeses del mateix, incloent les de condicionament post-morten, conforme a la legalitat vigent.

· Mort per accident: 12.000 €.
· Incapacitat permanent absoluta: 24.000 €.
· Despeses d' assistència en centres concertats: il·limitats.
· Despeses d' assistència en centres no concertats: 12.000 €.
· Rescat per sinistre: 12.000 €.

- Els majors de 70 anys quedaran exclosos de la garantia d' invalidesa.
- La pòlissa deixarà de tenir efecte per a majors de 75 anys.