Formalització i pagament de la reserva

Per a la formalització de la reserva es requereix una paga y senyal del 30%. El pagament anticipat s'ha de fer dintre dels 7 dies següents de la recepció del pressupost. El 70% restant s'abonarà com a molt tard 22 dies abans de l'inici de la ruta. Si en aquest moment no s'ha efectuat el pagament entendrem que la persona no realitzarà l'activitat amb la qual perd l'aportació realitzada com a paga y senyal. Les reserves fetes amb 15 dies o menys d'antelació al començament de l'activitat hauran de ser abonades al 100% per adelantat.