Cancel·lacions anticipades

Abans de 21 dies de l'inici de la travessada es retorna el 100% de l'import menys les despeses de gestió, que ascendeixen a 10 €/persona. En cas que s'hagi enviat el mapa per correu postal les despeses de cancel·lació ascendeixen a 20 €/persona.

Entre 21 i 10 dies
abans de la travessada les despeses de cancel·lació ascendeixen al 15% del total de la reserva.

Entre 9 i 3 dies
abans de la travessada les despeses de cancel·lació ascendeixen al 30% del total de la reserva.

48 hores abans de la travessada,
el dia d'inici o l'abandonament durant la travessada es cobra el 100% de la reserva, és a dir, no hi ha devolució de la reserva.

A la pàgina següent pots consultar la nostra assegurança de cancel·lació anticipada.

Totes les cancel·lacions per covid-19 tenen dret a la devolució del 100% de la reserva en cas de confinament per PCR positiu o contacte estret (imprescindible document oficial que ho justifiqui) o per confinament perimetral del lloc d'origen o destinació (necessari publicació oficial).

Les condicions de l'assegurança cancel·lació anticipada tindran validesa des de la seva contractació fins a les 19 h del dia d'arribada a Bujaruelo i començament de la ruta. Aquesta data ve fixada a la reserva.

La
data màxima de contractació: data de formalització de la reserva de la ruta, sempre que aquesta es realitzi amb almenys 30 dies d'antelació de l'inici de la ruta.

Preu de l'assegurança: 30 €/persona.

Cobertures: Reemborsament del 100% de l'import pagat de la reserva de l'Alta Ruta (a excepció de l'import de l'assegurança) per cancel·lació anticipada fins al briefing a Bujaruelo (19 h del dia d'arribada a Bujaruelo i inici de la ruta), sempre que el motiu de cancel·lació es trobi entre els recollits en el present document i estigui degudament justificat amb el document que se sol·liciti. En queden excloses la resta de causes que no estiguin incloses en aquest document.

La devolució es farà efectiva en els 7 dies posteriors a la presentació de la documentació demanada.

MOTIUS DE CANCEL·LACIÓ ANTICIPADA:

1. Malaltia o lesió del contractant que li impossibiliti realitzar la travessada. Haurà de presentar un document oficial d'un professional mèdic col·legiat.

2. Malaltia o mort de familiars fins a segon grau de consanguinitat. Haurà de presentar document oficial d'un professional mèdic col·legiat o certificat de defunció, així com el llibre de família.

3. Modificació de dates de vacances que li impedeixin realitzar la travessada. Haurà de presentar: contracte de treball i document-justificant de l'empresa que indiqui que ha de treballar en aquestes dates i que s'han modificat les seves vacances.

4. Accident o avaria mecànica del vehicle el mateix dia d'arribada a Bujaruelo i que impedeixi, per tant, desplaçar-se fins a Bujaruelo. Caldrà presentar el resguard de la grua i/o justificant de la mútua asseguradora que acrediti l'accident o l'avaria.