Cancel·lacions anticipades

21 dies abans  de l'inici de la ruta, es retornarà el 100% de l'import menys 10 euros/persona com a despeses de gestió. Entre 21 i 10 dies abans de la ruta, les despeses de cancel·lació ascendeixen al 15% del total de la reserva. Entre 9 i 3 dies abans de la ruta, les despeses de cancel·lació ascendeixen al 30% del total de la reserva.48 hores abans de la ruta, el dia d'inici o abandonament durant la travessia, les despeses de cancel·lació ascendeixen al 100% de la reserva, és a dir, no hi ha devolució de la reserva.

CANCEL·LACIONS PER COVID-19.
Devolució del 100% de la reserva en cas de confinament per PCR positiva o per contacte proper i per confinament perimetral del lloc d'origen o destinació.  Es demanarà un document que ho acrediti.

Les condicions de cancel·lació anticipada de l'assegurança seran vàlides des del teu contracte fins a les 19 h del dia d'arribada a Bujaruelo i inici de la ruta. Aquesta data està fixada a la reserva.

La data màxima
del contracte: data de formalització de la reserva de la ruta, sempre que es realitzi amb almenys 30 dies d'antelació a l'inici de la ruta.

Preu assegurança :30 euros/persona.

Cobertures: Devolució del 100% de l'import pagat de la reserva de l'Alta Ruta (excepte l'import de l'assegurança) per cancel·lació anticipada fins al Briefing a Bujaruelo (19 h des del dia d'arribada a Bujaruelo i inici de la ruta), sempre que el motiu de la cancel·lació es trobi entre els recollits en aquest document i estigui degudament justificat amb el document sol·licitat. Queden excloses totes les altres causes que no estiguin incloses en aquest document.

La devolució es realitzarà durant els 7 dies següents de la presentació de la documentació sol·licitada.

MOTIUS DE CANCEL·LACIÓ ANTICIPADA:

1. Malaltia o lesió del contractant que li impossibiliti realitzar la travessia. Has de presentar un document oficial d'un professional mèdic col·legiat.

2. Malaltia o defunció de familiars fins a 2n grau de consanguinitat. Cal presentar un document oficial d'un professional mèdic col·legiat o certificat de defunció, així com el llibre de família.

3. Modificació de dates vacacionals que t'impedeixin realitzar la ruta. Has de presentar: contracte de treball i document acreditatiu per part de l'empresa indicant que has de treballar en aquestes dates i s'han modificat les teves vacances.

4. Accident o avaria mecànica del vehicle el mateix dia d'arribada a Bujaruelo impedint  que es traslladi a Bujaruelo. Haurà d'aportar  un document de la grua i/o la justificació per part de la mútua asseguradora que acrediti l'accident o avaria.